Showing all 2 results

Xem qua App/ứng dụng

  • Chuẩn:150 kênh, 18 kênh VTVCab - 46,200 đ/tháng
  • Nâng cao: 180 kênh, 18 kênh VTVCab - 62,700 đ/tháng
  • VIP: 180 kênh, 18 kênh VTVCab, Galaxy + - 79,200 đ/tháng

Xem qua smartbox VNPT

  • Chuẩn:150 kênh, 18 kênh VTVCab - 90,200 đ/tháng
  • Nâng cao: 180 kênh, 18 kênh VTVCab - 106,700 đ/tháng
  • VIP: 180 kênh, 18 kênh VTVCab, Galaxy + - 123,200 đ/tháng